Vạn sự thông

Chính sách

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Để đăng ký sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, khách hàng cần cung cấp một số thông tin như: Tên doanh nghiệp, email, điện thoại, địa chỉ, mã số thuế, người liên hệ và một số thông tin khác. Dựa trên các thông tin này, Vạn sự thông sẽ tiến hành cấp quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm cho khách hàng và liên hệ để phục vụ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Vạn sự thông.

Bằng việc đồng ý sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Vạn sự thông, khách hàng cũng đồng ý cho Vạn sự thông được quyền thu thập và sử dụng các thông tin trên của khách hàng cho các mục đích và phạm vi sử dụng quy định tại Điều 2 dưới đây.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Vạn sự thông sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

– Quản lý và cấp quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Vạn sự thông cho khách hàng;

– Gửi thông báo đến khách hàng trường hợp có thay đổi về sản phẩm, dịch vụ mà Vạn sự thông cung cấp;

– Gửi thông báo mời khách hàng đăng ký nâng cấp sản phẩm hoặc gia hạn dịch vụ khi sắp hết hạn sử dụng dịch vụ thông qua email hoặc điện thoại;

– Thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ sau bán hàng;

– Liên lạc và giải quyết khiếu nại;

Bằng việc đồng ý sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Vạn sự thông, khách hàng cũng đồng ý cho Vạn sự thông được quyền thu thập và sử dụng các thông tin trên của khách hàng cho các mục đích và phạm vi sử dụng quy định tại Điều 2 dưới đây.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu của khách hàng sẽ được lưu trữ bảo mật tại hệ thống của Vạn sự thông trong vòng 10 năm theo quy định về thời hạn lưu trữ chứng từ kế toán, trường hợp pháp luật thay đổi thì thời gian lưu trữ sẽ áp dụng theo pháp luật.

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Đối tượng được tiếp cận với thông tin của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

– Nhân viên của Vạn sự thông có trách nhiệm thực hiện việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng.

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu.

5. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

Trong quán trình sử dụng thông tin khách hàng, Vạn sự thông cam kết:

– Không tiết lộ thông tin khách hàng cho bất cứ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý trước của khách hàng, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

– Không chia sẻ, bán, cho thuê thông tin khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào.

– Chỉ những cá nhân, nhân viên có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng mới có quyền tiếp cận thông tin khách hàng.

6. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG

Trường hợp có thắc mắc và khiếu nại về Chính sách bảo mật này, khách hàng vui lòng liên hệ đến: